mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Om afkoblingsordningen

Hvordan får jeg en gratis afkobling af min gasforsyning?

Der afsættes hvert år i årene 2021-2026 med finansloven en pulje til at dække de direkte omkostninger for afkobling af et vist antal gasforsyninger i private husholdninger. Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet til de kunder, som opsiger deres gasforsyning hos Evida og samtidig opfylder kriterierne for at få del i midlerne. 

Er årets midler opbrugt, vil afkoblingen være omfattet af et gebyr, som du som kunde skal betale. Se prisen for frakobling her

Vær opmærksom på, at

 • Afkoblingsordningen kun gælder for opsigelser, som Evida modtager, når puljen er åben, og der er penge tilbage i puljen. Man kan altså ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft.
 • det er datoen, hvor man opsiger sin gasforsyning, som tæller, ikke datoen for hvornår man skifter varmekilde, der er afgørende for at få gebyrfritagelse.

Bemærk, at opsigelse af din gasforsyning er bindende både for dig og Evida og ikke kan fortrydes. 

Sådan opsiger du din gasforsyning

Hvor meget sparer jeg?

Hvis du får del i afkoblingsordningen, sparer du det gebyr, det normalt koster at blive afkoblet.

Opsiger du din gasforsyning og er omfattet af statens afkoblingsordning, betyder det, at du bliver afkoblet uden beregning. Du får altså ikke penge i hånden i form af et tilskud, men du undgår en regning.

Hvor hurtigt afkobler i min gasforsyning?

Sådan foregår en afkobling

  1. Slutaflæsning: Den hurtigste måde at blive afsluttet som gaskunde hos Evida er, hvis du selv indberetter en slutaflæsning af din gasmåler på Mit Evida.
   VIGTIGT! Indberet først aflæsningen på din indmeldte “Dato for overgang til ny varmekilde”. Dokumenter din aflæsning med et billede af måleren, hvor man kan se målernummer og målerstand.
   Modtager vi ikke en aflæsning, sender vi dig en besked. Hvis du ikke ønsker at slutaflæse din måler, kan du kontakte Evida med henblik på at få en gastekniker ud for at foretage slutaflæsningen. Bemærk, at der kan være behandlingstid på op til indeværende måned + en måned, før aflæsningen kan foretages. I denne periode vil du fortsat være gaskunde.
  2. Besked til din gasleverandør: Når du har indberettet din slutaflæsning, giver Evida besked til din gasleverandør om, at du har valgt at stoppe som gaskunde. Du skal derfor ikke selv tage kontakt til din gasleverandør.
  3. Slutopgørelse: Når Evida har godkendt din indberettede slutaflæsning dannes slutopgørelsen af dit gasforbrug. På slutopgørelsen vil det blive modregnet, hvis du har indbetalt for meget på dine acontorater. Når du er slutafregnet, er du ikke længere gaskunde hos Evida.
  4. Gasledning og måler afkobles: Din gasledning og din måler afkobler Evida rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde. Dette har ingen betydning for, hvornår din slutopgørelse laves. Evida planlægger tidspunktet ift. andre afkoblinger i området. Evida er dog forpligtet til at komme inden for 18 måneder fra overgangsdatoen til ny varmekilde.

Læs mere

 

Hvad sker der, hvis der ikke er flere penge i puljen?

Når midlerne i en pulje er brugt op, er det ikke længere muligt at få en afkobling uden beregning fra puljen. 

Man kan fortsat opsige opsige sin gasforsyning mod betaling.

Kan jeg vente med at opsige min gas, selv om jeg skifter varmekilde, inden en ny pulje åbner?

Du skal opsige din gasforsyning, for at du kan ophøre med at være gaskunde og dermed bl.a. ikke længere modtage acontoregninger fra os.

Du skal være opmærksom på, at

 • Hvis du ikke har opsagt og får taget dit gasfyr ned, og du herefter ikke har flere gasforbrugende apparater (fx et gaskomfur), så kan Evida kræve gasforsyningen afkoblet. Afkoblingen vil i det tilfælde være mod betaling af det sædvanlige afkoblingsgebyr. Se prisen her.
 • Hvis din gasmåler sidder i vejen for din nye varmekilde, kan du for egen regning og risiko og på eget ansvar få en vvs-installatør til at nedtage gasmåleren. Det er en betingelse, at du har opsagt din gasforsyning, inden vvs’eren udfører nedtagningen. Læs mere.

Jeg har et CVR-nummer registreret på min adresse

Evida skal kontrollere, om der er registreret et CVR-nummer på din adresse for at sikre, at du lever op til kriterierne i ordningen. Det gør vi via virk.dk. 

Hvis du mener, at oplysningerne om CVR-nummer på din adresse er forkerte, skal du rette oplysningerne på virk.dk og evt. opsige din gasforsyning forfra.

Hvad er de minimis-støtte?

De minimis-støtte er mindre beløb, som gives som statsstøtte underlagt EU Kommissionens forordning nr. 1407/2013.

Kravet om, at der ikke må være et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR), er fastsat ved lov, jf. Finansloven 2022, Nr. 130. ad 29.24.33, stk. 3.
Da det er et lovfæstet krav, er det ufravigeligt.

Grunden til, at lovgiver har valgt at fastsætte kravet, er for ikke at komme i konflikt med EU's regler omkring statsstøtte, som skal hindre, at der sker konkurrenceforvridning, ved at nogle virksomheder modtager støtte fra staten, mens andre ikke gør. For at sikre sig, at statsstøttereglerne overholdes, er der sat en klar objektiv grænse for, hvor stor den samlede omsætning fra erhverv registreret på CVR-numre og tilknyttet adressen må være.

Forordning nr. 1407/2013 blev erstattet af en ny de-minimis forordning nr. 2023/2831 (EU Kommissionens forordning af 13. december 2023).

Den nye de minimis-forordning forhøjer støtteloftet fra 200.000 EUR til 300.000 EUR pr. virksomhed over en periode på tre år. Perioden er nu glidende og følger således ikke længere de enkelte virksomheders regnskabsår – men blot de foregående tre år. 

Selvom støtteloftet i de-minimis forordning er ændret, fastholdes afkoblingsordningens krav om, at de minimis-støtte ikke må overstige 1.500.000 kr. (200.000 EUR) på Finansloven. Dette er fordi, det op til medlemsstaterne at beslutte, om støtteloftet på 200.000 EUR skal opjusteres eller ej.

De-minimis støtte er statsstøtte, som udbetales til virksomheder af en vis størrelse. Afkoblingsordningens krav gælder husholdninger med et CVR-nr. registreret på adressen. Der er tale om små virksomheder, som ikke får statsstøtte i den størrelse. Det er derfor vurderingen, at der ikke er risiko for, at ansøgere kan blive forhindret i at ansøge om gebyrfritagelsen. 

Den administrative byrde knyttet til opdateringen af statsstøtteloftet i lovgivningen vurderes at være større end behovet for at justere loftet

Regler for opsigelse af gasforsyning – det med småt

Når du opsiger din gasforsyning, skal du være opmærksom på følgende: 

 • Din opsigelse er gensidigt forpligtende for dig og Evida og kan ikke fortrydes.

 • Får du del i afkoblingsordningen, har du med din underskrift på din opsigelse bekræftet, at de oplysninger og erklæringer, som du har afgivet, er korrekte, samt at du er indforstået med, at du vil blive opkrævet det til enhver tid gældende  frakoblingsgebyr, hvis en kontrol viser, at du har afgivet urigtige oplysninger. 
  Da Evida administrerer afkoblingsordningen for Energistyrelsen, sendes de data, som Evida indsamler, til Energistyrelsen, som på stikprøvebasis kontrollerer, at anmodningerne lever op til kriterierne i ordningen. Evida har hjemmel til at indsamle data på baggrund af tekstanmærkningen på Finansloven 2022, Nr. 130. ad 29.24.33.

  Du finder Evidas privatlivspolitik her.

Om opsigelse af gasforsyning på Mit Evida

Jeg har glemt mit kundenummer og adgangskode

Du kan få hjælp til begge dele, efter du har logget ind med MitID.

Jeg har ikke modtaget en kvittering for min opsigelse

Hvis du logger ind på Mit Evida og klikker på 'Opsig gas' igen, kan du downloade din kvittering.

Hvordan kan jeg opsige min gasforsyning uden digital underskrift?

Er du fritaget for digital post, kan du i stedet få tilsendt en formular til opsigelse af din gasforsyning.  
Når du kontakter Evida, undersøger vi, om der er ledige midler i Afkoblingspuljen. Er det tilfældet, reserverer vi midler i puljen til dig. Vi sender dig en opsigelsesformular, som du skal udfylde, underskrive og returnere til os inden for 30 dage. 

Brug formularen her

Jeg har også et gaskomfur - hvordan skal jeg opsige min gasforsyning?

Hvis du både varmer dit hus op med et gasfyr og har et gaskomfur, skal du i stedet opsige din gasforsyning her
 
Du kan stadig få del i afkoblingsordningen, hvis du lever op til kriterierne, og der er penge tilbage i puljen. Vi reserverer i så fald midler i puljen til dig, og sender dig en formular, du skal udfylde og sende retur til os.

Hvorfor kan jeg ikke opsige min gasforsyning på Mit Evida?

 • Hvis du er registreret som erhvervskunde hos Evida, skal du opsige din gasforsyning her.

  Du kan få del i afkoblingsordningen, hvis du lever op til kriterierne, og der er penge tilbage i puljen. Vi reserverer i så fald midler i puljen til dig, og sender dig en formular, du skal udfylde og sende retur til os.
   
 • Hvis du både varmer dit hus op med et gasfyr og har et gaskomfur, skal du i stedet opsige din gasforsyning her
   
  Du kan stadig få del i afkoblingsordningen, hvis du lever op til kriterierne, og der er penge tilbage i puljen. Vi reserverer i så fald midler i puljen til dig, og sender dig en formular, du skal udfylde og sende retur til os.

Jeg har indtastet forkerte oplysninger i min opsigelse

Kontakt Evida på afkoblingsordning@evida.dk eller tlf. 77 89 90 00.

Før du opsiger din gasforsyning

Hvad koster det at få afkoblet min gasforsyning?

Afkobling af din gasledning og nedtagning af gasmåleren koster et gebyr

 

Får du del i statens afkoblingsordning, kan du dog få afkoblet din gasforsyning uden gebyr.

Læs om ordningen

Skal jeg opsige min gasforsyning hos min gasleverandør?

Nej, det skal du kun gøre til Evida. Vi sørger for, at din gasleverandør får besked om, at du har opsagt din gasforsyning.

Jeg flytter/jeg har solgt mit hus - skal jeg opsige min gasforsyning?

Nej, du skal blot melde flytning til din gasleverandør og indberette en måleraflæsning til Evida.

Læs mere

Jeg vil gerne beholde gas til mit gaskomfur eller andre gasapparater

Bruger du i dag gas til for eksempel madlavning, og ønsker du at fortsætte med det, kan du beholde din gasledning og dit målerskab, selv om du skifter til anden varmekilde.

Du skal derfor ikke opsige din gasforsyning, men i stedet kontakte os, så vi kan justere dit forventede forbrug.

Kontakt os

OBS! hvis du senere vil sløjfe dit gaskomfur og opsige din gasforsyning, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få del i Afkoblingsordningen, og derfor selv skal betale for afkoblingen. Se gebyr.

 

Gasmåleren sidder i vejen for min nye varmekilde - hvad gør jeg?

Når du har opsagt din gasforsyning på Mit Evida, må du gerne for egen regning og risiko og på eget ansvar få en autoriseret vvs-installatør til at nedtage gasmåler og gasskab, hvis det sidder i vejen for din nye varmeinstallation. Dine udgifter til nedtagning af gasmåler og gasskab dækkes dermed ikke af Afkoblingspuljen eller Evida.

Det er kun en autoriseret vvs-installatør, som må udføre arbejdet. Det er en forudsætning for at få del i Afkoblingsordningen, at du har opsagt din gasforsyningen, inden gasmåleren nedtages.

Du skal sikre dig, at vvs-installatøren indberetter en aflæsning af din gasmåler på dagen for nedtagningen og indleverer den fysiske gasmåler til Evida inden for en uge. Vi skal bruge aflæsning og måler til at opgøre dit gasforbrug og lave din slutopgørelse. Læs mere om reglerne her.

Når du har truffet din beslutning

Hvornår skal jeg opsige min gasforsyning?

Du skal opsige din gasforsyning pr. den dato, du overgår til en ny varmekilde. Du kan maksimalt opsige til en dato 12 måneder frem i tid.

Hyrer du selv en vvs-installatør til at tage din gasmåler ned, er det vigtigt, at du opsiger din gasforsyning inden nedtagningen.

Gebyrfritagelsen tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det betyder, at de, som først indberetter et behov for afkobling, får tildelt gebyrfritagelsen, indtil puljen er tom.

Læs hvordan du opsiger

Hvad sker der, efter jeg har opsagt min gasforsyning?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. Selve gasfyret og den øvrige gasinstallation indenfor tager din vvs-installatør sig af.

Trin for trin

 1. Du opsiger din gasforsyning.
 2. Du indtaster en slutaflæsning på Mit Evida på den dato, du har indberettet, at du overgår til din nye varmekilde. Vi laver en slutopgørelse af dit gasforbrug. 
  Vi giver besked videre til din gasleverandør. Herefter er du ikke længere gaskunde.
 3. Den fysiske afkobling: Evida afkobler gasledningen ude i offentligt areal og ved målerskabet.

Læs mere

Kan jeg selv bestemme, hvornår afkoblingen skal ske?

Du kan ikke selv vælge præcis, hvornår afkoblingen skal ske. Vi planlægger arbejdet ud fra den dato, du har oplyst, at du skifter varmekilde. Vi bestræber os altid på at klare opgaverne hurtigst muligt.

Læs mere under spørgsmålet "Hvad sker der, efter jeg har opsagt min gasforsyning?".

Jeg har brug for, at I kommer hurtigt og afkobler min gasforsyning

Vi tilstræber at lave den fysiske afkobling hurtigst muligt. Hvornår vi præcis kommer og afkobler afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal afkoblinger og den geografiske placering af dem.  

Står du i en ekstraordinær situation, vil vi gøre, hvad vi kan for at imødekomme dit ønske om en hurtigere afkobling. Men vi kan ikke garantere, at vi kan opfylde dit ønske. Bl.a. skal der altid søges gravetilladelse hos kommunen til at afkoble din gasledning fra gadeledningen uden for din grund. 

Kontakt os på afkobling@evida.dk.

Efter du har opsagt din gasforsyning

Jeg vil gerne annullere min opsigelse

Det kan du desværre ikke. Din opsigelse er bindende for dig og for Evida fra det tidspunkt, vi modtog din opsigelse. 

Det skyldes, at en opsigelse juridisk set er et påbud om at bringe kontrakten til ophør. Et sådan påbud er bindende for parterne, når det er kommet til modtagerens kundskab, jf. princippet i aftalelovens § 7. Der er således ikke efter dette tidspunkt mulighed for at trække det tilbage. 

Jeg vil gerne ændre datoen for mit skift af varmekilde

Mit hus er blevet solgt - hvad sker der så med min opsigelse?

Din opsigelse og afkobling fra gassystemet følger adressen. Det samme gælder, hvis du har fået andel i afkoblingsordningen. Køber overtager altså både opsigelse/afkobling og gebyrfritagelse sammen med huset.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler